Salg og leveringsbetingelser

 

1. Generelt

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem OneRocket ApS, CVR-nr. 36 72 77 48 (herefter benævnt ”ROCKET”) som sælger og kunden (herefter benævnt ”Køber”). ROCKET og Køber bliver tilsammen benævnt Parterne.

1.2 Enhver aftale om levering med ROCKET sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle aftaler mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af den af ROCKET fremsendte ordrebekræftelse.

1.3 De til enhver tid gældende betingelser kan findes på [www.onerocket.dk]

 

2. Indgåelse

2.1 ROCKET bliver tidligst forpligtet ved sit tilbud, uanset hvorledes disse betegnes, når ROCKET har afsendt sin ordrebekræftelse. ROCKET er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af ROCKET fremsendte tilbud.

2.2 Når Køber har modtaget en ordrebekræftelse fra ROCKET og bekræftet denne, har Køber accepteret de af ROCKET fremsendte tilbud, medmindre Køber forinden og på anden vis har accepteret tilbuddet.

2.3 Hvor Købers loginoplysninger påkræves for at opfylde aftalen, skal loginoplysningerne fremsendes ROCKET senest 8 dage efter ordrebekræftelsen er modtaget. Der gives ROCKET fuld dispositionsret over Købers konti.

 

3. Opsigelse

3.1 For samtlige pakker er der en bindingsperiode på 6 eller 12 måneder, medmindre Parterne har aftalt en anden bindingsperiode. I bindingsperioden er aftalen af begge Parter uopsigelig, medmindre Køber misligholder nærværende betingelser.

3.2 Såfremt Køber vil opsige aftalen med ROCKET, skal Køber senest 1 måned før bindingsperiodens udløb telefonisk meddele til ROCKET, at aftalen opsiges. Har ROCKET ikke rettidigt modtaget en sådan opsigelse fortsætter aftalen efter bindingsperioden. Herefter kan aftalen opsiges telefonisk med en måneds varsel til udgangen af en måned.

3.3 Såfremt der ikke er angivet en bindingsperiode ved en løbende ydelse, er begge Parter berettiget til at opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

 

4. Priser

4.1 Alle priser er angivet ekskl. moms.

4.2 ROCKET er berettiget til at kræve et særskilt honorar for teknisk assistance ved installation af software og øvrig teknisk assistance. Derudover er ROCKET berettiget til at opkræve oprettelsesgebyr ved aftalens indgåelse, hvilke gebyrer vil fremgå særskilt i tilbuddet/ordrebekræftelsen.

4.3 Såfremt der i aftaleperioden eller ved aftaleindgåelsen indtræder prisstigninger hos de leverandører, som ROCKET anvender til opfyldelse af aftalen med Kunden, er ROCKET berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.

4.4 ROCKET er berettiget til at fakturere Køber straks, medmindre anden aftale er indgået. Betalingsbetingelserne forefindes på fakturaen.

 

5.Betalingsbetingelser

5.1 Der betales månedsvis forud. Forfaldsdagen fremgår af fakturaen. Første faktura fremsendes i umiddelbar forlængelse af aftalens indgåelse.

5.2 Ved overskridelse af den på fakturaen angivne forfaldsdag, tillægges fakturabeløbet rente i henhold til Renteloven med Nationalbankens officielle udlånsrente + 7% p.a.

5.3 Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse ligesom ROCKET er berettiget til at kræve kompensationsgebyr på kr. 310,00.

Ved betalingsmisligholdelse er ROCKET berettiget til at kræve ROCKETs omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster.

 

6. Leveringsbetingelser

6.1 Parterne fastsætter i fællesskab en markedsføringsplan indeholdende kampagner, der skal markedsføres på Facebook. I markedsføringsplanen angives hyppigheden for markedsføringen, tidspunktet m.v.

 

7.  Force majeure

7.1 ROCKET er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af ROCKETs forpligtelser, såfremt ROCKET kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for ROCKETs kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører, hackerangreb, servernedbrud, nedbrud af elektricitet og nedbrud af internetforbindelse.

7.2 I så fald er ROCKET berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af Parterne forpligtet ifølge aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af Parterne til at hæve aftalen.

 

8. Reklamation

8.1 ROCKETs forpligtelse er en indsatsforpligtelse. Af denne årsag kan Køber ikke gøre mangler gældende. Køber er endvidere afskåret fra at gøre forsinkelse gældende.

 

9. Misligholdelse

9.1 Såfremt Køber væsentlig misligholder nærværende salgs- og leveringsbetingelser og misligholdelsen ikke er afhjulpet inden 10 dage efter at ROCKET har fremsendt påkravsskrivelse om at afhjælpe misligholdelsen, er ROCKET berettiget til og uden ugrundet ophold, at hæve aftalen.

9.2 Som væsentlig misligholdelse anses, men ikke udtømmende:

9.2.1 Købers manglende betaling,

9.2.2 Købers ændring af loginoplysninger i aftaleperioden, jf. pkt. 2.3,

9.2.3 Øvrige hindringer, som kan tilregnes Køber og som forhindrer ROCKET i at opfylde aftalen (købers fordringshavermora).

9.3 Dersom Køber væsentlig misligholder nærværende betingelser, er ROCKET, foruden at hæve aftalen, berettiget til at fakturere i overensstemmelse med, at aftalen var opfyldt og uden at eventuelle rabatter medregnes. For løbende ydelser med en bindingsperiode indebærer dette, at ROCKET er berettiget til at fakturere for hele bindingsperioden, uagtet at bindingsperioden endnu ikke er udløbet.

 

10. Ansvarsbegrænsning

10.1 ROCKETs erstatningsansvar er maksimeret til 10 % af fakturaprisen for det mangelfulde, og ROCKET kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, såsom driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller øvrige tab.

10.2 Såfremt ROCKET anvender ord i Købers kampagner eller markedsføringsmateriale, der udgør et forretningskendetegn eller er i strid med markedsføringsloven, eller anvender et ord der på anden måde krænker en tredjemands immaterielle rettigheder, kan ROCKET ikke gøres erstatningsansvarlig herfor.

10.3 ROCKET er tillige berettiget til uden videre varsel og uden tilbagebetalingspligt at ændre eller afbryde kampagner, som er i strid med god markedsføringsskik, redelig handlemåde eller tredjemands immaterielle rettigheder.

 

11. Markedsføringsbudget

11.1 Parterne fastsætter i fællesskab et markedsføringsbudget. I budgettet er der indeholdt omkostninger, som skal erlægges direkte til Facebook for målrettet annoncering.

12. Lovvalg og værneting

12.1 Eventuelle tvister, som opstår vedrørende nærværende betingelser skal afgøres efter danske retsregler og ved byretten i Aalborg.

onerocket

ONERocket
Anders Nielsensvej 29
9400 Nørresundby DK

Telefon: 42802063
Mail: brevdue@onerocket.dk
CVR: 

Bank:
Revisor: 
Advokat: