Vi har åben! Du kan ringe på: 42 80 20 63

Vi har lukket! Du kan skrive til: support@onerocket.dk

Driftstatus

Salg og leveringsbetingelser

 

 1. Generelt

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem ONERocket ApS, CVR-nr. 36 72 77 48 (herefter benævnt ”ONEROCKET APS”) som sælger og kunden (herefter benævnt ”Køber”). ONEROCKET APS og Køber bliver tilsammen benævnt Parterne.

1.2 Enhver aftale om levering med ONEROCKET APS sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle aftaler mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af den af ONEROCKET APS fremsendte ordrebekræftelse.

1.3 De til enhver tid gældende betingelser kan findes på [www.onerocket ApS.dk]

 

 1. Indgåelse

2.1 ONEROCKET APS bliver tidligst forpligtet ved sit tilbud, uanset hvorledes disse betegnes, når ONEROCKET APS har afsendt sin ordrebekræftelse. ONEROCKET APS er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab at tilbagekalde de af ONEROCKET APS fremsendte tilbud.

2.2 Når Køber har modtaget en ordrebekræftelse fra ONEROCKET APS og bekræftet denne, har Køber accepteret de af ONEROCKET APS fremsendte tilbud, medmindre Køber forinden og på anden vis har accepteret tilbuddet.

2.3 Hvor Købers loginoplysninger påkræves for at opfylde aftalen, skal loginoplysningerne fremsendes ONEROCKET APS senest 8 dage efter ordrebekræftelsen er modtaget. Der gives ONEROCKET APS fuld dispositionsret over Købers konti.

 

 1. Opsigelse

3.1 For samtlige pakker er der en bindingsperiode på 6 eller 12 måneder, medmindre Parterne har aftalt en anden bindingsperiode. I bindingsperioden er aftalen af begge Parter uopsigelig, medmindre Køber misligholder nærværende betingelser.

3.2 Såfremt Køber vil opsige aftalen med ONEROCKET APS, skal Køber senest 1 måned før bindingsperiodens udløb telefonisk meddele til ONEROCKET APS, at aftalen opsiges. Har ONEROCKET APS ikke rettidigt modtaget en sådan opsigelse fortsætter aftalen efter bindingsperioden. Herefter kan aftalen opsiges telefonisk med en måneds varsel til udgangen af en måned.

3.3 Såfremt der ikke er angivet en bindingsperiode ved en løbende ydelse, er begge Parter berettiget til at opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

 

 1. Priser

4.1 Alle priser er angivet ekskl. moms.

4.2 ONEROCKET APS er berettiget til at kræve et særskilt honorar for teknisk assistance ved installation af software og øvrig teknisk assistance. Derudover er ONEROCKET APS berettiget til at opkræve oprettelsesgebyr ved aftalens indgåelse, hvilke gebyrer vil fremgå særskilt i tilbuddet/ordrebekræftelsen.

4.3 Såfremt der i aftaleperioden eller ved aftaleindgåelsen indtræder prisstigninger hos de leverandører, som ONEROCKET APS anvender til opfyldelse af aftalen med Kunden, er ONEROCKET APS berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.

4.4 ONEROCKET APS er berettiget til at fakturere Køber straks, medmindre anden aftale er indgået. Betalingsbetingelserne forefindes på fakturaen.

 

5.Betalingsbetingelser

5.1 Der betales månedsvis forud. Forfaldsdagen fremgår af fakturaen. Første faktura fremsendes i umiddelbar forlængelse af aftalens indgåelse.

5.2 Ved overskridelse af den på fakturaen angivne forfaldsdag, tillægges fakturabeløbet rente i henhold til Renteloven med Nationalbankens officielle udlånsrente + 7% p.a.

5.3 Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse ligesom ONEROCKET APS er berettiget til at kræve kompensationsgebyr på kr. 310,00.

Ved betalingsmisligholdelse er ONEROCKET APS berettiget til at kræve ONEROCKET APSs omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster.

 

 1. Leveringsbetingelser

6.1 Parterne fastsætter i fællesskab en markedsføringsplan indeholdende kampagner, der skal markedsføres på Facebook. I markedsføringsplanen angives hyppigheden for markedsføringen, tidspunktet m.v.

 

 1.  Force majeure

7.1 ONEROCKET APS er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af ONEROCKET APSs forpligtelser, såfremt ONEROCKET APS kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for ONEROCKET APSs kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører, hackerangreb, servernedbrud, nedbrud af elektricitet og nedbrud af internetforbindelse.

7.2 I så fald er ONEROCKET APS berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af Parterne forpligtet ifølge aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af Parterne til at hæve aftalen.

 

 1. Reklamation

8.1 ONEROCKET APSs forpligtelse er en indsatsforpligtelse. Af denne årsag kan Køber ikke gøre mangler gældende. Køber er endvidere afskåret fra at gøre forsinkelse gældende.

 

 1. Misligholdelse

9.1 Såfremt Køber væsentlig misligholder nærværende salgs- og leveringsbetingelser og misligholdelsen ikke er afhjulpet inden 10 dage efter at ONEROCKET APS har fremsendt påkravsskrivelse om at afhjælpe misligholdelsen, er ONEROCKET APS berettiget til og uden ugrundet ophold, at hæve aftalen.

9.2 Som væsentlig misligholdelse anses, men ikke udtømmende:

9.2.1 Købers manglende betaling,

9.2.2 Købers ændring af loginoplysninger i aftaleperioden, jf. pkt. 2.3,

9.2.3 Øvrige hindringer, som kan tilregnes Køber og som forhindrer ONEROCKET APS i at opfylde aftalen (købers fordringshavermora).

9.3 Dersom Køber væsentlig misligholder nærværende betingelser, er ONEROCKET APS, foruden at hæve aftalen, berettiget til at fakturere i overensstemmelse med, at aftalen var opfyldt og uden at eventuelle rabatter medregnes. For løbende ydelser med en bindingsperiode indebærer dette, at ONEROCKET APS er berettiget til at fakturere for hele bindingsperioden, uagtet at bindingsperioden endnu ikke er udløbet.

 

 1. Ansvarsbegrænsning

10.1 ONEROCKET APSs erstatningsansvar er maksimeret til 10 % af fakturaprisen for det mangelfulde, og ONEROCKET APS kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarligt for indirekte tab, såsom driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller øvrige tab.

10.2 Såfremt ONEROCKET APS anvender ord i Købers kampagner eller markedsføringsmateriale, der udgør et forretningskendetegn eller er i strid med markedsføringsloven, eller anvender et ord der på anden måde krænker en tredjemands immaterielle rettigheder, kan ONEROCKET APS ikke gøres erstatningsansvarlig herfor.

10.3 ONEROCKET APS er tillige berettiget til uden videre varsel og uden tilbagebetalingspligt at ændre eller afbryde kampagner, som er i strid med god markedsføringsskik, redelig handlemåde eller tredjemands immaterielle rettigheder.

 

 1. Markedsføringsbudget

11.1 Parterne fastsætter i fællesskab et markedsføringsbudget. I budgettet er der indeholdt omkostninger, som skal erlægges direkte til Facebook, Google for målrettet annoncering.

 1. Lovvalg og værneting

12.1 Eventuelle tvister, som opstår vedrørende nærværende betingelser skal afgøres efter danske retsregler og ved byretten i Aalborg.